city, landscape, panorama-3000060.jpg

Ministerul Finanțelor Publice a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță privind modificările Codului Fiscal. Cele mai importante modificări – Partea I

”The power to tax is the power to destroy.”
― John Marshall

1.Scutirea de impozit pentru profitul reinvestit – se acordă acum și pentru profitul investit în „active utilizate în activitatea de producție și procesare” precum si pentru „active reprezentând retehnologizare”. IMPORTANT: activele de mai sus vor fi stabilite prin Ordin al ministrului finanțelor.

2. IMPOZITUL PE DIVIDENDE: ART. 24 Cod fiscal – Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene – atentie, in ceea ce priveste scurirea de impozit prevazuta la alin. 1 al acestui articol:

„La calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile şi:

a)dividendele distribuite unei persoane juridice române, societate-mamă, de o filială a sa situată într-un stat membru, inclusiv cele distribuite sediului său permanent situat într-un alt stat membru decât cel al filialei, dacă persoana juridică română întruneşte cumulativ următoarele condiţii (….)”

erau enumerate formele juridice pe care le putea imbraca persoana juridica romana. Se introduce acum si notiunea de „are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenta legislatiei romane.

3. IMPOZITUL PE DIVIDENDE: crește la 8 % ( de la 5%) impozitul aplicat asupra dividendului brut platit unei persoane juridice romane.

4. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR:

-se modifică pragul de venit pana la care poate fi microintreprindere, de la 1.000.000 euro la 500.000 euro;

-veniturile obtinute din management si/sau consultanta NU pot reprezenta mai mult de 20% din veniturile totale;

-are cel putin un salariat;

-are asociati/aactionari care detin peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice romane care se incadreaza sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, inclusiv persoana care verifica indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul articol;

-IMPORTANT: persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintrerinderilor, fără să conteze depasirea pragului.

IMPROTANT: La momentul inregistrarii unei persoane juridice noi aceasta devenea automat platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, iar acum se adauga o conditie suplimentara: în termen de 60 zile de la infiintare trebuie sa aiba cel putin un angajat, in caz contrar devenind platitoare de impozit pe profit. Daca in timpul functionarii, contractul de munca inceteaza, va trebui angajat in cursul aceluiasi trimestru un alt angajat cu contract pe perioada nedeterminata sau pe perioada de minim 12 luni.

5. IMPOZITUL PE VENIT

In ceea ce priveste aplicarea normelor de venit, in cazul in care contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. ( pragul a fost micsorat de la 100.000 euro).

6. VENITURILE DIN SALARII

S-au introdus urmatoarele prevederi:

”Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înțelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat:

a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cea prevăzută la alin. 4) lit.c), astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislația în vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se întelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în vigoare.

c) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată /lună/persoană, în următoarele condiții: (i) angajatul, soţul/soţia acestuia nu deţin o locuinţă în proprietate personală sau în folosință în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea; (ii) spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat de la o terță persoană, în acest scop, prevăzut astfel în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii; (iii) contractul de închiriere este încheiat în condiţiile legii – contractul de închiriere încheiat de angajator cu proprietarul imobilului; (iv) plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți, în cazul în care ambii soți desfășoară activitate în aceeași localitate, la același angajator sau la angajatori diferiți, pe baza declarației pe propria răspundere a acestuia. La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară, în vigoare în luna pentru care se acordă avantajele. Verificarea îndeplinirii condițiilor se efectuează pe baza documentelor justificative și constituie responsabilitatea abgajatorului.

d) contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;

e) contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;

g) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

Ordinea în care veniturile prevăzute la alin. (41) se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, se stabilește de angajator.”

S-a schimbat modalitatea de calcul a deducerii personale.

7. VENITURILE SUB FORMA DE DIVIDENTE: se vor impozita cu 8%, fata de 5%, cat este in prezent.

8. IMPOZITUL AFERENT VENITURILOR DIN PREMII SI JOCURI DE NOROC: s-au moficat cotele de impozitare.

-până la 3.000, inclusiv -10%

-peste 3.000 – 10.000, inclusiv: 300 + 20 % pentru ceea ce depăşeşte suma de 3.000

-peste 10.000: 1.700 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000.

Revenim curand cu partea a II-a a modificarilor. Asteptam comentariile voastre si eventuale intrebari.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *