blur, commute, commuting-1239439.jpg

Publicitate înșelătoare sau concurență neloială. Cui te poți adresa?

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale definește concurența loială ca fiind: „situaţia de piaţă în care fiecare întreprindere încearcă să obţină vânzări, profit şi/sau cotă de piaţă, oferind cea mai bună combinaţie practică de preţuri, calitate şi servicii conexe, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe”, iar uzanţele cinstite ca ”ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în relaţiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul prevenirii încălcării drepturilor şi intereselor legitime private ale acestora”.

Concurența neloială este, așadar, interzisă.

Ea este definită ca fiind constituită din practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei – credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Sunt interzise practicile de concurenţă neloială, după cum urmează:
a)denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;
b)deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi;
c)orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Legea nr. 158/2008 definește publicitatea înşelătoare ca fiind publicitatea care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta şi care, din cauza caracterului înşelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din acest motiv, prejudiciază ori poate prejudicia un concurent.

Totodată, publicitatea comparativă este definită ca publicitatea care identifică în mod explicit sau implicit un concurent ori bunuri sau servicii oferite de acesta.

IMPORTANT: Publicitatea înșelătoare e interzisă.

Pentru a se evalua dacă actele de publicitate ale unui comerciant au caracter înșelător, trebuie să fie avute în vedere următoarele criterii:

a)caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum sunt: disponibilitatea, natura, modul de execuţie, compoziţia, metoda şi data fabricaţiei bunurilor ori a prestării serviciilor, dacă acestea corespund scopului lor, destinaţia, cantitatea, parametrii tehnico-funcţionali, originea geografică sau comercială, rezultatele aşteptate ca urmare a utilizării lor ori rezultatele şi caracteristicile esenţiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra bunurilor ori a serviciilor;
b)preţul sau modul de calcul al preţului şi condiţiile în care se distribuie bunurile ori se prestează serviciile;
c)natura, atribuţiile şi drepturile comerciantului care îşi face publicitate, cum ar fi: identitatea şi bunurile sale, calificările şi deţinerea drepturilor de proprietate industrială, comercială sau intelectuală ori premiile şi distincţiile acestuia.

IMPORTANT: Publicitatea comparativă este permisă în unele situații. Care sunt acestea?

Publicitatea comparativă este considerată legală dacă îndeplineşte, în mod CUMULATIV următoarele condiţii:
a)nu este înşelătoare, potrivit prevederilor defintiei de mai sus, precum şi ale art. 5-7 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare;
b)compară bunuri sau servicii care răspund aceloraşi nevoi ori sunt destinate aceloraşi scopuri;
c)compară, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esenţiale, relevante, verificabile şi reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii, care pot include şi preţul;
d)nu discreditează sau denigrează mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activităţi ori situaţia unui concurent;
e)în cazul produselor cu denumire de origine, se referă, în fiecare caz, la produse cu aceeaşi denumire;
f)nu profită în mod neloial de reputaţia unei mărci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent ori a denumirii de origine a produselor concurente;
g)nu prezintă bunuri sau servicii ca imitaţii ori reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă ori o denumire comercială protejată;
h)nu creează confuzie între comercianţi, între cel care îşi face publicitate şi un concurent sau între mărci, denumiri comerciale, alte semne distinctive, bunuri ori servicii ale celui care îşi face publicitate şi cele ale unui concurent.

Sesizezi o faptă de concurență neloială, publicitate înșelătoare sau de publicitate comparativă care NU îndeplinește condițiile cumulative de mai sus. Ce poți face?

1.Dacă ești consumator, te poți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

2.Orice persoana interesata, fizica sau juridica, inclusiv asociațiile si fundatiile care pot justifica un interes, precum si eventualii competitori lezati de actele neconforme de publicitate, se pot adresa ANAF- Serviciul AJUTOR DE STAT, PRACTICI NELOIALE SI PREȚURI REGLEMENTATE.

Serviciul din cadrul ANAF poate cere comerciantului vizat de sesizare să furnizeze toate dovezile necesare privind exactitatea afirmaţiilor, a indicaţiilor ori a prezentărilor din anunţul publicitar.

Important – acest Serviciu poate aplica, conform legii, sancțiuni contravenționale, amenzile ce pot fi aplicate fiind cuprinse între 3000 si 30.000 lei. Totodată, va dispune incetarea imediata a oricărui act de publicitate neconformă.

IMPORTANT: Dispunerea acestei din urma masuri poate fi luată fără a fi necesar să existe o dovadă a unui prejudiciu real, a intenţiei ori a neglijenţei celui care îşi face publicitate.
Măsura privind încetarea actului de publicitate înșelătoare poate fi luată prin intermediul unei proceduri accelerate, în sensul că acestea vor fi îndeplinite de comerciantul contravenient în termen de 5 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei prin care măsurile au fost dispuse.

3. Totodată, pentru faptele ce intra sub incidența concurenței neloiale se poate formula o sesizare către Consiliul Concurenței.

Consiliul Concurenţei constată şi sancţionează practicile de concurenţă neloială în limita competenţelor prevăzute de prezenta lege, din oficiu sau la sesizare, atunci când în cauză există un interes public constând într-o afectare a bunei funcţionări a pieţei.

Consiliul Concurenţei evaluează măsura în care o posibilă practică de concurenţă neloială afectează interesul public potrivit următoarelor criterii:
a)gradul ridicat de pericol social;
b)importanţa sau dimensiunea sectorului economic vizat, numărul de întreprinderi implicate în săvârşirea faptei, numărul de întreprinderi afectate; sau
c)durata practicii de concurenţă neloială.

În cazul în care Consiliul Concurenţei apreciază că nu este îndeplinit niciunul dintre criteriile prevăzute la alin. (2) va comunica autorului sesizării decizia de a nu interveni, motivată de lipsa interesului public, în termen de 45 de zile de la data la care sesizarea este considerată completă.

În vederea evaluării practicilor de concurenţă neloială autorii sesizărilor trebuie să furnizeze indiciile şi, în măsura în care le sunt disponibile, elementele de probă, în legătură cu posibila practică de concurenţă neloială, interesul legitim şi cu prejudiciul produs sau iminenţa producerii acestuia, precum şi toate informaţiile necesare analizei cazului, solicitate de către Consiliul Concurenţei, sesizarea fiind completă la data primirii tuturor documentelor şi informaţiilor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *