Vă informăm ca Ferentz Grigore Tacu Societate civilă de avocați prelucrează date cu caracter personal, fiind astfel operator de date, în sensul prevăzut de Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679/UE, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în materie.
În acest sens, vă aducem la cunoștință politica de confidențialitate a societății prin care vă sunt explicate, în mod detaliat și concret:
• ce înseamnă operator de date
• categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
• temeiurile prelucrării
• modalitățile și scopurile prelucrării
• durata procesului de prelucrare a acestora
• persoanele către care există posibilitatea să fie dezvăluite datele dumneavoastră
• cel mai important, drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea acestor date.
I. Operator de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care stabilește scopul și mijoacele de prelucarare a datelor cu caracter personal.
Astfel, Ferentz Grigore Tacu Societate de Avocați este operator de date cu caracter personal.
Sediul societății se află în Ploiești, Strada Colinii, Nr.2, Bloc 28E, Ap. 3.
Datele de contact ale Ferentz Grigore Tacu Societate de Avocați sunt:
Adresa: Ploiești, Strada Colinii, Nr.2, Bloc 28E, Ap. 3
Telefon: 0729093283
E-mail: contact@fgtlawyers.ro
II. Societatea a desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, care poate fi contactat la adresa de e-mail valentinatacu@fgtlawyers.ro
De asemenea, aveți posibilitatea de a folosi orice alte date de contact prezentate anterior ale societății.
III. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:
date de identificare, precum nume, prenume, domiciliu, etc.
date privind coduri unice de identificare, precum CNP, etc.
date privind identificarea prin mijloace de comunicare la distanță, precum nr. de telefon, adreă
de e-mail, etc.
date profesionale, precum locul de muncă, etc.
date grafoscopice,precum semnătura dumneavoastră,etc.
date biometrice, precum imaginea dumneavoastră existentă într-un act de identitate stocat de către noi, etc.
date financiare, precum anumite plăți pe care le-ați efectuat, nivelul veniturilor, etc.
orice alte date care ne sunt dezvăluite având în vedere specificul activității noastre, cu ocazia soluționării spețelor dumneavoastră.
date de localizare, precum domiciliul, locul desfășurării activității, etc.
date cu privire la opiniile dumneavoastră față de diferite domenii, precum opinii politice, etc.
De asemenea, vă informăm că vă putem prelucra și date sensibile cu caracter personal, precum: originea rasială sau etnică, confesiunea religioasă, date genetice, date privind sănătatea, date privind condamnări penale și infracțiuni, etc.
IV. Sursele din care obținem datele cu caracter personal
Colectăm date cu caracter personal fie direct de la dumneavoastră ( în cadrul unei consultații juridice, în urma navigării sau interacționării cu website-ul nostru, dacă ne comunicați chiar dumneavoastră prin e-mail sau alte mijloace de comunicație, etc.), fie de la o sursă terță ( de la angajatorul dumneavoastră, birouri de credit, arhive publice, surse publice, etc.)
V. Scopurile prelucrării
Respectând legislația în materie de GDPR, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
în vederea prezentării serviciilor noastre, în vederea redactării opiniilor juridice, în vederea reprezentării juridice în fața tuturor autorităților publice sau diverselor instituții ale statului, respectiv în vederea desfășurării obiectului nostru de activitate. în vederea modului de organizare a activității noastre ( comercial, marketing, HR,IT, financiar,
etc.)
în vederea protejării drepturilor și intereselor noastre
în vederea respectării obligațiilor noastre legale ( de exemplu obligația de păstrare a
evidențelor)
în orice alte scopuri care sunt în legătură cu cele prezentate mai sus și cu activitatea noastră
profesională.
VI. Temeiurile prelucrării
Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal pot varia în funcție de fiecare situație, acestea putând să constea în:
Pe baza consimțământului, astfel cum este prevăzut de legislația aplicabilă.
Executarea contractului încheiat cu dumneavoastră sau daca prelucrarea este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră.
Îndeplinirea unei obligații legale ce ne revine.
Îndeplinirea intereselor noastre legitime.
Necesitatea îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public
VII. Perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal
Datele dumneavoastră vor fi păstrate atâta timp cât ele vor servi la realizarea scopurilor stabilite și pe parcursul desfășurării raportului dintre dumneavoastră și societatea noastră.
Acestea vor fi de asemenea păstrate cât timp ne este impus de către legislația aplicabilă profesiei noastre. Ulterior, toate datele dumneavoastră vor fi șterse sau vor fi anonimizate, astfel încât să nu puteți fi identificați pe baza acestora.
VIII. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal
Aceste date prelucrate de către noi pot fi transmise către următoarele categorii:
Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul societății noastre, sub atenta îndrumare a noastră.
Alți avocați cu care ne aflăm în raporturi de colaborare profesională, alți specialiști în domeniul juridic cu care ne aflăm în raporturi de colaborare, etc.
Persoanele împuternicite să prelucreze date cu caracter personal în numele nostru, precum o firmă de curierat, etc. și persoanele care acționează sub îndrumarea acestora din urmă.
Orice altă persoană, instituție sau autoritate , precum o instanță de judecată, în vederea realizării serviciilor noastre.
IX. Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal
Datele dumneavoastră sunt păstrate fie în format fizic, fie în format electronic, fie în ambele formate.
Vă informăm că există posibilitatea ca aceste date să fie transmise și în afara țării, mai exact pe teritoriul Uniunii Europene, sau, în unele cazuri, chiar în afara Uniunii Europene ( de exemplu, serverul propriu de e-mail se află în afara U.E.). Precizăm că și în aceste situații respectăm legislația în materie de GDPR și instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
X. Drepturile dumneavoastră
Față de prelucrarea datelor cu caracter personal, dumneavoastră vă bucurați de o serie de drepturi
prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor, la art.15-21, respectiv:
1. Dreptul de acces la datele dumneavoastră.
2. Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră.
3. Dreptul de a obține ștergerea datelor dumneavoastră.
4. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.
5. Dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră.
6. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră.
7. Dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă.
Vă informăm că vă puteți exercita oricând aceste drepturi, iar noi vă stăm la dispoziție pentru a facilita întreg procesul. Vă rugăm să vă adresați către noi, în calitate de operatori de date, la adresa Strada Colinii, Nr.2, Bloc 28E, Ap. 3, Ploiești, sau prin e-mail, la adresa contact@fgtlawyers.ro .
Menționăm și că ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza prezenta Politică de confidențialitate, respectând întotdeauna legislația în materia protecției drepturilor cu caracter personal.